HKZ Certificering & WLZ 2024

HKZ- Certificering

en inspectierapport WLZ 2024


Een HKZ- certificaat wordt afgegeven als een organisatie voldoet aan de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Bij HKZ-certificatie toetst een externe certificerende instelling of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen.

Deze toetsing vindt plaats door een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde certificatie-instelling. Dit is gebonden aan een aantal strikte regels. Om de toetsing zo objectief mogelijk te laten zijn, mag de onafhankelijke certificeerder bijvoorbeeld niet tegelijk een adviserende rol vervullen. De certificatie-audit wordt altijd uitgevoerd door een lead-auditor en een materiedeskundige, die inhoudelijk goed op de hoogte is van het betreffende vakgebied. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de toets goed wordt uitgevoerd en dat rekening gehouden wordt met de situatie van de professional binnen de instelling. Afhankelijk van de complexiteit en grootte van de organisatie neemt de audit één of meerdere dagen in beslag. Als uit de audit blijkt dat de organisatie aan de normen voldoet, wordt het HKZ-certificaat afgegeven. Het certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur (3 jaar) en tussentijdse toetsing is verplicht. Na drie jaar vindt hercertificatie plaats.

De Eekhoorn is zich bewust van de voordelen van certificering van de organisatie. Certificering is de bevestiging voor cliënten en interne- en externe partijen dat de organisatie over een geïmplanteerd en werkend kwaliteitssysteem beschikt. De directie heeft medio augustus 2017 besloten om het traject tot certificering HKZ te doorlopen.

Op 9 februari 2024 heeft er binnen de Eekhoorn een audit plaatsgevonden t.b.v. certificering van de Eekhoorn voor de HKZ-GGZ versie 2015. Doelstelling van de audit is vast te stellen of het managementsysteem (of een gedeelte daarvan):

1) voldoet aan de auditcriteria: de van toepassing zijnde eisen uit de in de voordracht voor certificering genoemde norm inclusief de vigerende versie van het onderliggende NTA 8224 schema en de door de organisatie gedefinieerde processen en documentatie van het managementsysteem;

2) de organisatie in staat stelt te waarborgen dat zij voldoet aan contractuele verplichtingen;

3) de organisatie in staat stelt te waarborgen dat zij voldoet aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving;

4) effectief is, zodat redelijkerwijs verwacht kan worden dat de door de organisatie gestelde doelen worden bereikt;

5) op specifieke gebieden mogelijk verbeterd kan worden.

Op 9 februari 2024 is het HKZ- certificaat met een geldigheid van 3 jaar afgegeven voor de Eekhoorn Begeleiding en Beschermd Thuis. Het Kwaliteit Management Systeem draagt zeer effectief bij aan het behalen van de doelstellingen van de organisatie. Hierdoor kan deze inspelen op de continue veranderende omgeving.


"De directiebeoordeling geeft de auditor voldoende vertrouwen dat de organisatie zelf beoordeelt dat haar managementsysteem geschikt, toereikend en doeltreffend is".

Op 20 februari 2024 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een bezoek gebracht aan De Eekhoorn. Dit bezoek maakte deel uit van het toezicht van de inspectie op zorgaanbieders die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (WKKGZ) en die voor de inspectie onbekend zijn. In hun eerste bevindingen werden enkele verbeterpunten benoemd. Na correctie van deze punten in de conclusie dat De Eekhoorn de genoemde randvoorwaarden voor veilig en goede zorg voldoende heeft beschreven.


Voor het volledige inspectierapport WLZ 2024 klikt u op de link hiernaast.